Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Εναρμόνιες Κλίμακες

Εναρμόνιες Κλίμακες ονομάζονται 2 κλίμακες του ίδιου είδους (δηλαδη 2 Μείζονες ή 2 Ελάσσονες)που οι φθόγγοι τους είναι εναρμόνιοι φθόγγοι, δηλαδή οι φθόγγοι τους έχουν το ίδιο άκουσμα, αλλά διαφορετικό όνομα.

Σε προηγούμενα άρθρα έγινε λόγος για τις εξής Μείζονες Κλίμακες:
Σι, Φα#, Ντο#,   Σιb, Λαb, Μιb,   Φα,   Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα
Όπως βλέπουμε οι Μείζονες Κλίμακες Ρεb, Σολb, Ντοb δεν αναφέρθηκαν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.  Αυτό συμβαίνει διότι αυτές οι κλίμακες είναι εναρμόνιες με τις Ντο#, Φα#, Σι αντίστοιχα.
Οπότε όταν ζητείται από το σπουδαστή να εκτελέσει κάποια από τις Ρεb, Σολb, Ντοb, τότε αμέσως εκτελεί την αντίστοιχη εναρμόνια της ζητούμενης.