Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Διατονικές Κλίμακες

Οι Κλίμακες, όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε άλλα άρθρα, είναι από τις σημαντικότερες ασκήσεις σε όλα τα όργανα. Όμως και στα θεωρητικά, αποτελούν σημαντικό κομμάτι μελέτης.

ΔΙΑΤΟΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Ονομάζονται οι Κλίμακες που η δομή τους (δηλαδη ο σχηματισμός τους), αποτελείται από Τόνους και Ημιτόνια. Αυτές (στην κλασική θεωρία) είναι οι ΜΕΖΟΝΕΣ & ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Ονομάζονται οι Κλίμακες που η δομή τους είναι:
Τ -Τ - Η - Τ - Τ - Τ - Η
Δηλαδή ξεκινώντας από μία οποιαδήποτε νότα, σύμφωνα με αυτή τη δομή, χτίζεται μια ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ.
Για παράδειγμα αν θέλουμε να φτιάξουμε τη Σολ ΜΕΙΖΟΝΑ εργαζόμαστε ως εξής:
Σολ - Λα - Σι - Ντο - Ρε - Μι - Φα# - Σολ
Σολ - Λα Τόνος
Λα - Σι Τόνος
Σι - Ντο Ημιτόνιο
Ντο - Ρε Τόνος
Ρε - Μι Τόνος
Μι - Φα# Τόνος
Φα# - Σολ Ημιτόνιο
κ έτσι έχουμε τη Σολ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Χωρίζονται σε 3 είδη: α) Φυσικές β) Αρμονικές γ) Μελωδικές
η δομή σε κάθε είδος είναι διαφορετική

ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τ - Η - Τ - Τ - Η - Τ - Τ

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τ - Η - Τ - Τ - Η - 3Η - Η
Δηλαδή στην ουσία η VII βαθμίδα έχει οξυνθεί κατά 1 Ημιτόνιο σε σχέση με τη ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τ - Η - Τ - Τ - Τ - Τ - Η --- Τ - Τ - Η - Τ - Τ - Η - Τ
   ΑΝΙΟΥΣΑ ΜΕΛΩΔΙΚΗ  ---  ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΛΩΔΙΚΗ
Οπως παρατηρούμε η ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ έχει άλλη δομή κατά την ανιούσα φορά και άλλη δομή κατά την κατιούσα. Στην ουσία διαφοροποιούνται οι βαθμίδες VI και VII. Στην ανιούσα κίνηση, η VI βαθμίδα οξύνεται κατά 1 Ημιτόνιο ενώ η VII έχει παραμείνει οξυμένη από την ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ οπότε σχηματίζονται τα διαστήματα Τόνου και Τόνου μεταξύ των V - VI και VI - VII αντίστοιχα. Η κατιούσα Μαλωδική αναιρεί αυτές τις 2 οξύνσεις σε VI και VII, οπότε κατεβαίνει ακριβώς όπως η ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Αν για παράδειγμα θέλαμε να φτιάξουμε τη ρε ελάσσονα σκάλα σε αυτά τα 3 είδη θα εργαζόμασταν βάσει των δομών ως εξής:

ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ρε - μι - φα - σολ - λα - σιb - ντο - ρε

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ρε - μι - φα - σολ - λα - σιb - ντο# - ρε

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ανιούσα και κατιούσα φορά)
ρε - μι - φα - σολ - λα - σι (αναίρεση) - ντο# - ρε - ντο (αναίρεση) - σιb - λα - σολ - φα - μι - ρε